Vidaus kontrolė

Vidaus kontrolė – viešojo juridinio asmens rizikos valdymui jo vadovo sukurta kontrolės sistema. Siekiant viešajam juridiniam asmeniui strateginiuose planavimo dokumentuose numatytų tikslų, turi būti nustatomi ir analizuojami rizikos veiksniai ir kuriama vidaus kontrolė, kurios tikslai – padėti užtikrinti, kad viešasis juridinis asmuo: 

1) laikytųsi teisės aktų, reglamentuojančių viešojo juridinio asmens veiklą, reikalavimų;
2) saugotų turtą nuo sukčiavimo, iššvaistymo, pasisavinimo, neteisėto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ar kitų neteisėtų veikų;
3) vykdytų veiklą laikydamasis patikimo finansų valdymo principo, grindžiamo ekonomiškumu, efektyvumu ir rezultatyvumu;
4) teiktų patikimą, aktualią, išsamią ir teisingą informaciją apie savo finansinę ir kitą veiklą. 

Alytaus regiono plėtros tarybos vidaus kontrolės tvarka (toliau – tvarka), kurioje detalizuojamas Alytaus regiono plėtros tarybos (toliau – Taryba) vidaus kontrolės politikos turinys, įvardijami vidaus kontrolės tikslai, principai, elementai, dalyviai, vidaus kontrolės analizė ir vertinimas bei reglamentuojama informacijos apie vidaus kontrolės įgyvendinimą Taryboje teikimo tvarka, nustatyta Alytaus regiono plėtros tarybos visuotinio dalyvių susirinkimo 2021 m. balandžio 6 d. sprendimu Nr. VDS-10 “Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos vidaus kontrolės tvarkos nustatymo “ (2023 m. vasario 24 d. Nr. VDS-5 redakcija).

Užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Sutinku, kad mano įvestas el.paštas būtų naudojamas, naujienlaiškiams gauti.