Asmens duomenų apsauga

Asmens duomenų apsauga

Alytaus regiono plėtros taryba, tvarkydama fizinių asmenų asmens duomenis, kelia sau pagrindinį tikslą – saugoti žmogaus pagrindines teises ir laisves, visų pirma, teisę į asmens duomenų apsaugą, ir užtikrinti aukštą asmens duomenų apsaugos lygį taikant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas) ir jo įgyvendinamuosius teisės aktus.  Reglamentas taikomas tik fizinių asmenų asmens duomenų tvarkymui. 

Duomenų apsaugos pareigūnas

Alytaus regiono plėtros tarybos Duomenų apsaugos pareigūnė – Ernesta Žudytė-Stasionienė (Tel. 8 665 07665, el. p. ernesta.zudyte.stasioniene@alytausregionas.lt).

Duomenų apsaugos pareigūnės funkcijos – padėti užtikrinti Reglamento nuostatų įgyvendinimą: 

  • stebėti kaip laikomasi Reglamento; 
  • dalyvauti, klausimų, susijusių su asmens duomenų apsauga, sprendime; 
  • teikti konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje; 
  •  teikti informaciją duomenų subjektams dėl jų duomenų tvarkymo Alytaus regiono plėtros taryboje, nagrinėti jų prašymus;
  • padėti įgyvendinti duomenų subjektų teises. 

Jeigu turite klausimų, rekomendacijų, pageidavimų, prašymų, susijusių su asmens duomenų apsaugos užtikrinimu Alytaus regiono plėtros taryboje, prašome kreiptis: el.p.:  info@alytausregionas.lt, tel. 8 665 07665.

Skundus dėl Alytaus regiono plėtros tarybos veiksmų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, galite pateikti nacionalinei asmens duomenų priežiūros institucijai: 

https://www.ada.lt/go.php/lit/Atmintine-asmenims-ketinantiems-kreiptis-i-valstybine-duomenu-apsaugos-inspekcija-del-skundo-pateikimo 

Užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Sutinku, kad mano įvestas el.paštas būtų naudojamas, naujienlaiškiams gauti.