Asmens duomenų apsauga

Asmens duomenų apsauga

Alytaus regiono plėtros taryba, tvarkydama fizinių asmenų asmens duomenis, kelia sau pagrindinį tikslą – saugoti žmogaus pagrindines teises ir laisves, visų pirma, teisę į asmens duomenų apsaugą, ir užtikrinti aukštą asmens duomenų apsaugos lygį taikant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas) ir jo įgyvendinamuosius teisės aktus.  Reglamentas taikomas tik fizinių asmenų asmens duomenų tvarkymui. 

Pagrindinės asmens duomenų tvarkymo Taryboje taisyklės, duomenų subjekto teisių, asmens duomenų saugumo priemonių įgyvendinimo principai, siekiant užtikrinti Reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų laikymąsi, nustatyti Asmens duomenų tvarkymo Alytaus regiono plėtros taryboje tvarkos apraše, patvirtintame Alytaus regiono plėtros tarybos administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. 1V-30 „Dėl asmens duomenų tvarkymo Alytaus regiono plėtros taryboje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Organizuojant Tarybos posėdžius, renginius, vaizdo konferencijas ir įgyvendinant kitas komunikacijos sklaidos priemones gali būti fotografuojama ir (ar) vykdomas vaizdo ir garso įrašymas. Duomenų subjektai apie fotografavimą, vykdomą vaizdo ir garso įrašymą yra informuojami prieš pradedant tvarkyti asmens duomenis. Jeigu iki renginio ir (arba) renginio metu numatyta rinkti ir kitus renginio dalyvių asmens duomenis (pavyzdžiui, vykdyti dalyvių registraciją), Taryba duomenų subjektus apie jų asmens duomenų tvarkymą informuoja iš anksto, tai nurodant kvietime, renginio dalyvio registracijos formoje, įteikiant informacinį lapelį ar kituose šaltiniuose, kuriuose skelbiama informacija apie renginį.

Garso ar garso ir vaizdo įrašymas gali būti daromas Tarybos organizuojamuose susitikimuose, pasitarimuose su kitomis institucijomis, organizacijomis ar asmenimis posėdžio protokolui parengti ar susitikimo rezultatams, susitarimams užfiksuoti. Apie tai, kad bus daromas garso ar garso ir vaizdo įrašas, duomenų subjektai informuojami žodžiu, prieš pradedant įrašinėti.

Duomenų apsaugos pareigūnas

Alytaus regiono plėtros tarybos Duomenų apsaugos pareigūnė – Girmantė Katinaitė-Stočkuvienė (Tel. 8 616 98814, el. p. girmante.katinaite.stockuviene@alytausregionas.lt).

Duomenų apsaugos pareigūnės funkcijos – padėti užtikrinti Reglamento nuostatų įgyvendinimą: 

  • stebėti kaip laikomasi Reglamento; 
  • dalyvauti, klausimų, susijusių su asmens duomenų apsauga, sprendime; 
  • teikti konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje; 
  •  teikti informaciją duomenų subjektams dėl jų duomenų tvarkymo Alytaus regiono plėtros taryboje, nagrinėti jų prašymus;
  • padėti įgyvendinti duomenų subjektų teises. 

Į duomenų apsaugos pareigūną galite kreiptis telefonu, taip pat elektroniniu paštu, pateikę prašymą įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es). Prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es) rekomendacinę forma galite rasti čia.

Asmenų, pateikusių Tarybai skundą, prašymą ar pranešimą, asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, parašas, skundo, prašymo ar pranešimo data ir numeris (registravimo data ir numeris), skunde, prašyme ar pranešime nurodyta informacija (įskaitant ir ypatingus asmens duomenis), skundo, prašymo ar pranešimo nagrinėjimo rezultatas, Tarybos atsakymo data ir numeris, skundo, prašymo ar pranešimo nagrinėjimo metu gauta informacija) tvarkomi skundų, prašymų ar pranešimų nagrinėjimo, vidaus administravimo (raštvedybos tvarkymo) tikslais.

Jeigu turite klausimų, rekomendacijų, pageidavimų, prašymų, susijusių su asmens duomenų apsaugos užtikrinimu Alytaus regiono plėtros taryboje, prašome kreiptis: el.p.:  info@alytausregionas.lt, tel. 8 616 98814.

Skundus dėl Alytaus regiono plėtros tarybos veiksmų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, galite pateikti nacionalinei asmens duomenų priežiūros institucijai: 

https://www.ada.lt/go.php/lit/Atmintine-asmenims-ketinantiems-kreiptis-i-valstybine-duomenu-apsaugos-inspekcija-del-skundo-pateikimo 

Užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Sutinku, kad mano įvestas el.paštas būtų naudojamas, naujienlaiškiams gauti.