Korupcijos prevencija

Alytaus regiono plėtros tarybos (toliau – Taryba) antikorupcinės politikos pagrindas yra korupcijos prevencija, nuolatinis rizikos valdymas bei stebėsena. Šios antikorupcinės politikos tikslas – užtikrinti korupcijos prevenciją Taryboje ir jos administracijoje, siekti kompleksiškai šalinti neigiamas sąlygas, skatinančias korupcijos atsiradimą, siekti asmenis atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo, sukčiavimo bei kitų veiksmų, kurie didina korupcijos sklaidą Taryboje, atlikimo. 

Tarybos kolegijos 2021 m. gegužės 4 d. sprendimu Nr. K-19 patvirtinta Alytaus regiono plėtros tarybos 2021–2023 metų korupcijos prevencijos programa, kurios tikslas – nustatyti pagrindinius kovos su korupcija Taryboje tikslus ir uždavinius, korupcijos prevencijos subjektus, jų teises ir pareigas korupcijos prevencijos srityje.  

Taryba antikorupcinėje veikloje laikosi pozicijos ugdyti nepakantumą korupcijos apraiškoms. Siekiama, kad Tarybos administracijos darbuotojai atliktų jiems pavestas funkcijas ir priimtų sprendimus laikydamiesi teisės aktų reikalavimų, etikos ir moralės normų, vadovaudamiesi objektyvumo, nešališkumo, skaidrumo, atsakomybės, konfidencialumo ir profesionalumo, viešumo principais, teiktų informaciją ir pasiūlymus dėl interesų konfliktų, korupcijos prevencijos ar kitų priemonių rengimo ir įgyvendinimo. 

Už korupcijos prevenciją Taryboje ir Tarybos korupcijos prevencijos 2021-2023 m. priemonių plano įgyvendinimą atsakingas asmuo – Tarybos administracijos ekspertė Vita Petkevičiūtė-Siliūnienė (El. paštas vita.petkeviciute.siliuniene@alytausregionas.lt, Tel. Nr. +370 665 04575).

PAREIGYBĖS, Į KURIAS PRETENDUOJANT, RENKAMA INFORMACIJA APIE ASMENĮ
TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIS VERTINIMAS
KORUPCINIO POBŪDŽIO TEISĖS PAŽEIDIMAI
PRANEŠK APIE KORUPCIJĄ

Užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Sutinku, kad mano įvestas el.paštas būtų naudojamas, naujienlaiškiams gauti.